EL EU OHQ

EL EU OHQ
HELLENIC EUROPEAN UNION OPERATIONS HEADQUARTERS
“Prefer peace rather than war”

Όροι χρήσης

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών, μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν και τα παρέχουν εκουσίως, σε συνδυασμό με προσωπικά στοιχεία τα οποία ήδη έχουν δοθεί στον Οργανισμό από τα μέλη του κατά το παρελθόν. Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν να παρέχουν προς τον ΕΣΕΕΕ. αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν στην ιστοσελίδα, καθώς και να διατηρούν τα στοιχεία αυτά ενημερωμένα. Τα στοιχεία αυτά είναι το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου Στρατιωτικού, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και/ή κινητού) και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη/μέλους, εφόσον υπάρχει.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από την ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για το λόγο για τον οποίο ζητούνται και σε καμία περίπτωση αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης, ενοικίασης ή διαβίβασής τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από διάταξη νόμου και αποκλειστικά και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες/μέλη χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του αρχείου του Οργανισμού και για τη δυνατότητα ευκολότερης επικοινωνίας με τα μέλη για την ενημέρωσή τους επί στεγαστικών προγραμμάτων και εξελίξεων επί θεμάτων που απασχολούν τον ΕΣΕΕΕ. Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες/μέλη του Οργανισμού να εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε τυχόν μελλοντικά στεγαστικά προγράμματα, δια της προτιμήσεως συγκεκριμένων πόλεων ανά την Ελλάδα, όπου θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν οικία, μέσω της γνωστοποίησης του ονοματεπώνυμου, του πατρώνυμου και του Αριθμού Στρατιωτικού Μητρώου, στοιχεία που θα τους επιτρέπουν τη συμμετοχή στη σχετική εφαρμογή.
Η ΕΣΕΕΕ. προσφέρει προς χρήση το δικτυακό της τόπο (sse.army.gr) υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες του, καλούνται να διαβάσουν και να μελετήσουν προσεκτικά, και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η επίσκεψη και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, ενώ σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) των κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, σημάτων, γραφικών, σχεδίων και παρεχομένων υπηρεσιών (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΕΣΕΕΕ και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, ή να μεταδοθεί ή «φορτωθεί» ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του ΕΣΕΕΕ. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσής του και χωρίς να θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Πληροφοριακό υλικό – Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΣΕΕΕ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα να είναι σαφείς, ακριβείς, πλήρεις, επικαιροποιημένες και διαθέσιμες, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη. Η ΕΣΕΕΕ. δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας) για οιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής της χρήσης της εν λόγω ιστοσελίδας, καθώς και για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως, αστικής ή ποινικής.
Περαιτέρω, η ΕΣΕΕΕ. καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συνεχή, αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων λειτουργία των διακομιστών του (servers), όπως και την έλλειψη «ιών» ή άλλων παρόμοιων επιζήμιων στοιχείων και συστατικών, είτε πρόκειται για τον δικό του διαδικτυακό τόπο είτε για άλλα siteμέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο τους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση.
Υποχρεώσεις – Ευθύνη επισκεπτών/χρηστών
Η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη.
Ο επισκέπτης/χρήστης του eleuohq.mil.gr υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Ως εκ τούτου, οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της εν λόγω ιστοσελίδας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ΕΣΕΕΕ., ο οποίος λόγω του όγκου του περιεχομένου, δεν είναι δυνατό να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη νομιμότητα ή την ποιότητα αυτού του περιεχομένου. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι η ΕΣΕΕΕ. είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή ή άρνηση ανάρτησης ή δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του. Επίσης, η ΕΣΕΕΕ δύναται να προβαίνει σε διαγραφή περιεχομένου το οποίο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.
Εφόσον προκληθεί οιαδήποτε ζημιά στην εν λόγω ιστοσελίδα από τον επισκέπτη/χρήστη λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών ή κατά παράβαση των σχετικών όρων χρήσης, αυτός ευθύνεται αποκλειστικά. Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης, δικαστικής ή διοικητικής, που απορρέει από οποιασδήποτε μορφής παράβαση από μέρους του επισκέπτη/χρήστη, κατά του παρόντος ιστότοπου, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική δικαστική ή διοικητική διαδικασία, προκειμένου να δηλώσει την ευθύνη του κατά τα ανωτέρω, αλλά και να προβεί στην καταβολή της σχετικής αποζημίωσης στον ΕΣΕΕΕ, στην περίπτωση που ο Οργανισμός υποχρεωθεί στην καταβολή τέτοιας ή άλλης δαπάνης σε τρίτο.
Καίτοι το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας δεν θεωρείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλο ή ανήθικο, επίσκεψη, συμμετοχή ή χρήση της από ανήλικους τεκμαίρεται ότι γίνεται με τη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, ενώ για πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους ή μερικής δικαστικής συμπαράστασης, ότι υφίσταται συγκατάθεση των προσώπων που έχουν οριστεί ως συμπαραστάτες τους.
Σε περίπτωση που η ΕΣΕΕΕ. ενημερωθεί ή ειδοποιηθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημιά σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει άμεσα το ανωτέρω περιεχόμενο και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ο οποίος έχει αναρτήσει περιεχόμενο ανήθικο, προσβλητικό ή παράνομο, γεγονός για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΣΕΕΕ.
Αλλαγή όρων χρήσης – Γνωστοποίηση αλλαγών
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση και, ως εκ τούτου, κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάζει αυτούς προσεκτικά πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση που οι όροι χρήσης υποστούν οιαδήποτε μεταβολή, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα.
Καμία τροποποίηση των όρων χρήσης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της μεταξύ διαχειριστή και χρήστη συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.
Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία – Λοιποί όροι
Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, του Κοινοτικού και του Διεθνούς Δικαίου και ερμηνεύεται επί τη βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Εφόσον κάποια διάταξη εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται το κύρος και η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.
Συμφωνείται ρητώς ότι για οιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Εάν έχει διαπιστωθεί από οιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη κάποιο πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείται να ειδοποιήσει τον ΕΣΕΕΕ., προκειμένου να προβεί στην άμεση αντιμετώπιση του θέματος, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και ο Οργανισμός εν γένει, θα δύνανται να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/μέλη για στατιστικούς λόγους, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του. Επιπλέον, θέτει όρους για τη συμμετοχή σε διάφορες ψηφοφορίες που διεξάγονται μέσω της ιστοσελίδας, οι δε απαντήσεις και απόψεις των χρηστών/μελών καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ανάγκες των μελών, και για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Οργανισμού. Τα ανωτέρω συμπεράσματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΣΕΕΕ.
Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το διαχειριστή της ιστοσελίδας, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη αρχείου με τα στοιχεία του και να ζητήσει τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή του, ενώ έχει και δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία του και δικαιούται να προβαίνει σε έγγραφες αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τις περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από την παρούσα ιστοσελίδα. Περαιτέρω, δεν υφίσταται ευθύνη της ιστοσελίδας ή του Οργανισμού εν γένει, σε περίπτωση παράνομης επέμβασης στην ιστοσελίδα από τρίτο πρόσωπο, κατά παράβαση της προστασίας και της ασφάλειας της ιστοσελίδας.
Σύνδεσμοι (Links)
Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links), που έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι ως άνω σύνδεσμοι, υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης που αναφέρονται εκεί, ενώ η τοποθέτησή τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να συνεπάγεται έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων από το διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους όσο και για το περιεχόμενό τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Συνακόλουθα, η ΕΣΕΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών των άλλων διαδικτυακών τόπων και εάν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Οργανισμού αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δικής του ευθύνη.
Scroll to Top